Vasso Katraki
(1914-1988)
“THREAT”
engraved on stone
76 x 106 cm, 1986