Mina Papatheodorou Valyraki
Oil on canvas, 2012
150 x 200 cm
Mina Papatheodorou Valyraki Oil on canvas, 2012 150 x 200 cm

Mina Papatheodorou Valyraki
Oil on canvas, 2012
150 x 200 cm

Mina Papatheodorou Valyraki Oil on canvas, 2012 150 x 200 cm