NICHOLAOS GYZIS
(1842-1901)
“Family Scene”
Oil on canvas
54 x 79 cm

NICHOLAOS GYZIS
(1842-1901)
“Family Scene”
Oil on canvas
54 x 79 cm